กองสวัสดิการสังคม ขอรับงบประมาณเพื่อ สร้าง ซ๋อมแซม ต่อเติม บ้านผู้ยากไร้ จากกาชาดจังหวัดผ่านกาชาดอำเภอพิบูลย์รักษ์ รายนายสมพร โสภาพร ม.8 บ้านหนองไผ่ จำนวน  50,000 บาท ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมส่งมอบต่อไป