นายอุทัย หนองนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โทรศัพท์ 09 5149 5915