ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ปก

ข้อมูลเบื้องต้น

คำแถลงงบประมาณ

คำแถลงรายรับ

คำแถลงรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายจ่ายตามแผนงาน

อนุมัติข้อบัญญัติ

รายงานรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ตารางแสดงรายละเอียดข้อบัญญัติ