วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บ้านเมืองน่าอยู่  ผู้นำเศรษฐกิจในชุมชน  มากมีวัฒนธรรม 

คมนาคมดี  ก้าวนำการศึกษา  การเกษตรเลิศล้ำ   การกีฬาสุขสมบูรณ์” 

 

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเกษตรตามทฤษฎีใหม่
พันธกิจที่ 3  พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้น่าอยู่โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเกษตรพอเพียง
พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมการกีฬา เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์
พันธกิจที่ 7  อนุรักษ์และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน
พันธกิจที่ 8  ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
พันธกิจที่ 9  เสริมสร้างให้ประชาชนเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
พันธกิจที่ 10  สร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต  เด็ก  สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ