อำนาจและหน้าที่ในการบริหาร

  • PDFพิมพ์อีเมล

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12. การท่องเที่ยว

13. การผังเมือง


สำนักงานปลัด

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอำนวยความสะดวกและข้อมูลข่าวสาร
- งานรัฐพิธี ฯลฯ

2. ฝ่ายนโยบายและแผน

- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์องค์กร

3. ฝ่ายกฎหมายและคดี

- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
- งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.
- งานให้คำปรึกษาและคดีแก่ประชาชน

4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอำนวยการ
- งานป้องกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานกู้ภัย

5. งานกิจการสภา

- งานระเบียบข้อบังคับ
- งานประชุมสภา อบต.
- งานประชุมกลุ่มพลังมวลชน
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา

6. งานสวัสดิการสังคม

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

7. งานส่งเสริมการเกษตร

- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

8. งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานอชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานที่ประกอบอาหาร
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานควบคุมโรคและป้องกันโรค
- งานควบคุมโรค
- งานรักษาโรค
- งานควบคุมโรคและป้องกันโรค
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล


ส่วนกองคลัง

1. ฝ่ายการเงิน

- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

2. ฝ่ายบัญชี

- งานการบัญชี
- งานการคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดรอง

3. ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบการภายใน 30 วัน
- ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 30 วัน
- ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 15 วัน
- ภาษีป้าย
- รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม
- ชำระภาษีภายใน 15 วัน
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์
- ชำระภาษีภายใน 30 วัน
- ภาษีบำรุงท้องที่
- รับและยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม
- ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน


ส่วนกองช่าง

1. ฝ่ายก่อสร้าง

- ก่อสร้างและบูรณะแผน
- ก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- งานระบบข้อมูลแผนที่

2. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

3. ฝ่ายผังเมือง

- วางระบบผังเมือง
- งานบริหารจัดการผังเมือง

4. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

- งานระบายน้ำ
- ไฟฟ้าสาธารณะ
- จัดตกแต่งสถานที่
- ประสานสาธารณูปโภคและกิจกรรมการประปา


ส่วนการศึกษาฯ

- ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

- ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

 

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้418
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้920
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9292
mod_vvisit_counterเดือนนี้2767
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด912782

We have: 5 guests online
IP ของคุณ: 18.207.240.77
 , 
วันที่ 06 มิ.ย. 2023
Homeอำนาจและหน้าที่

.:: ลิงค์แนะนำ ::.