Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

คำสั่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำสั่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามรายล…
มกราคม 04, 2022

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"…
มกราคม 04, 2022

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565…
มกราคม 01, 2022

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
มกราคม 01, 2022

คำสั่ง อบต.นาทราย ที่ 717/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำสั่ง อบต.นาทราย ที่ 717/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามรายล…
ธันวาคม 29, 2021

คำสั่ง อบต.นาทราย ที่ 716/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำสั่ง อบต.นาทราย ที่ 716/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามรายละเอียด…
ธันวาคม 29, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 11 บ้านมีชัยพัฒนา

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 08, 2022

นายก อบต. นำทีมลงพื้นที่สำรวจถนน สายทางบ้านเสรีพัฒนา-บ้านดอนม่วง

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอำเภอพิบูลย์รักษ์, สมาชิกส…
มิถุนายน 07, 2022

นายก อบต. นำทีมลงพื้นที่มอบทุนและถุงยังชีพให้เด็กผู้ด้อยโอกาส บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร, รองปลัด, ผอ.กองคลัง, ผอ.กองสวั…
มิถุนายน 07, 2022

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 5 บ้านเสรีพัฒนา

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 07, 2022

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 4 บ้านนานกหงส์

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 07, 2022

การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ…
มิถุนายน 06, 2022

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ได้ประกาศขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565…
พฤษภาคม 31, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนามแท่ง

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 17:09 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนามแท่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,976,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 09:26 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,502,700.00 บาท (หกล้านห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำไตรมาสที่ 3 งวด เม.ย. – มิ.ย. 2559)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาสที่ 3 งวด เม.ย. – มิ.ย. 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข…
กรกฏาคม 01, 2016

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้240
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1038
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3568
mod_vvisit_counterเดือนนี้13672
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14461
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด685037

We have: 20 guests online
IP ของคุณ: 3.238.199.4
 , 
วันที่ 29 ก.ย. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.