Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.นาทราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำน…
พฤศจิกายน 25, 2020

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภ…
พฤศจิกายน 11, 2020

คำสั่ง อบต.นาทราย ที่ 605-611/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

คำสั่ง อบต.นาทราย ที่ 605/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามร…
พฤศจิกายน 09, 2020

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางก…
พฤศจิกายน 04, 2020

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
พฤศจิกายน 02, 2020

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นแผน…
ตุลาคม 12, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) ดำเนินการโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่…
มิถุนายน 11, 2021

มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร…
มิถุนายน 11, 2021

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำหมู่…
มิถุนายน 10, 2021

อบต.นาทราย ร่วมกัน รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน ร่วมกันออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับ รพ.สต.นาทราย และรพ.สต.บ้านถ่อนนาเพลิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย…
พฤษภาคม 11, 2021

ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างเส้นทางบ้านน้ำรอดถึงโนนหนามแท่ง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทอำเภอพิบ…
มีนาคม 23, 2021

อบต.นาทราย ร่วมกับส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบสังกะสีแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอพิบูลย์รักษ์ ทหาร คณะเจ…
มีนาคม 22, 2021

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดโครงการป้องกันและลดคว…
มีนาคม 16, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:55 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทราย กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 769,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนนาเพลิน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:48 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาด 4 ช่อง ขนาด 2.10 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 6 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทราย กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 499,530.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแ…

สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:43 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดท่อ Ø 3 นิ้ว ยาว 1,268 ม. ลึก 0.30 ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10 โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:49 น.
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10 โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 รายนั้น ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประจำไตรมาสที่ 4 งวด ก.ค. – ก.ย. 2558)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมสร้า…
กันยายน 30, 2015

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้333
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1061
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2910
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3243
mod_vvisit_counterเดือนนี้8766
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20453
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด494763

We have: 13 guests online
IP ของคุณ: 3.215.177.171
 , 
วันที่ 18 ก.ย. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.