Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Poli…
มกราคม 26, 2022

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่…
มกราคม 11, 2022

ประกาศสภา อบต.นาทราย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมั…
มกราคม 04, 2022

คำสั่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำสั่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามร…
มกราคม 04, 2022

คำสั่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำสั่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามรายล…
มกราคม 04, 2022

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"…
มกราคม 04, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนนาเพลิน

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 09, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนานกหงส์

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา รองปลัด อบต…
มิถุนายน 09, 2022

การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perform…
มิถุนายน 08, 2022

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกันกั…
มิถุนายน 08, 2022

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 11 บ้านมีชัยพัฒนา

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 08, 2022

นายก อบต. นำทีมลงพื้นที่สำรวจถนน สายทางบ้านเสรีพัฒนา-บ้านดอนม่วง

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอำเภอพิบูลย์รักษ์, สมาชิกส…
มิถุนายน 07, 2022

นายก อบต. นำทีมลงพื้นที่มอบทุนและถุงยังชีพให้เด็กผู้ด้อยโอกาส บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร, รองปลัด, ผอ.กองคลัง, ผอ.กองสวั…
มิถุนายน 07, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:55 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทราย กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 769,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนนาเพลิน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:48 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาด 4 ช่อง ขนาด 2.10 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 6 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทราย กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 499,530.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแ…

สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:43 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดท่อ Ø 3 นิ้ว ยาว 1,268 ม. ลึก 0.30 ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 14:40 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
พฤศจิกายน 30, 2018

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้240
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1033
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3568
mod_vvisit_counterเดือนนี้13667
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14461
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด685032

We have: 20 guests online
IP ของคุณ: 3.238.199.4
 , 
วันที่ 29 ก.ย. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.