Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
มกราคม 29, 2021

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
มกราคม 14, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่ องค์การบริห…
มกราคม 06, 2021

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุ…
ธันวาคม 21, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256…
ธันวาคม 21, 2020

ประกาศ! วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเม…
ธันวาคม 21, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 15, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านเสรีพัฒนา หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 14, 2021

โครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดกิจกรรมโครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วน…
กรกฏาคม 14, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านนานกหงส์ หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 13, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองไผ่ หมู่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 09, 2021

โครงการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งมอบวัคซีน (โรคลัมปี-สกิน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดกิจกรรมโครงการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่…
มิถุนายน 30, 2021

ลงพื้นที่นำถังขยะติดเชื้อไปมอบให้แก่วัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาทราย

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่นำถังขยะติดเชื…
มิถุนายน 23, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 10:01 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016 หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจาจรกว้าง 6 ม. ยาว 385 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,841,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแน…

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 13:57 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์ วัดมงคลสวัสดิ์ และบ้านนาทราย จำนวน 3 แห่ง  รวมราคากลางทั้งสิ้น 355,300.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดดังนี้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:55 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 143,429.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (แบบ ก.) บ้านมีชัยพัฒนา หมู่ที่ 11

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:42 น.
ประมาณการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (แบบ ก.) บ้านมีชัยพัฒนา หมู่ที่ 11 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:29 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เดือนธันวาคม 2561

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
ธันวาคม 28, 2018

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้402
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1061
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2979
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3243
mod_vvisit_counterเดือนนี้8835
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20453
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด494832

We have: 10 guests online
IP ของคุณ: 3.215.177.171
 , 
วันที่ 18 ก.ย. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.