Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เ…
เมษายน 08, 2022

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร…
เมษายน 08, 2022

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตาม…
เมษายน 07, 2022

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
เมษายน 01, 2022

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)…
มีนาคม 31, 2022

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภ…
มีนาคม 29, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 9 บ้านนาทรายศรีวิไล

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 14, 2022

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนและครู และผู้ปกครอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทราย หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต.นาทราย และรพ.สต.พิบูลย์รักษ์ ดำเน…
มิถุนายน 13, 2022

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนและครู และผู้ปกครอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน และรพ.สต.พิบูลย์รักษ์…
มิถุนายน 13, 2022

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 1 บ้านนาทราย

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 13, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา รองปลัด อบต…
มิถุนายน 10, 2022

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต…
มิถุนายน 10, 2022

นายก อบต. นำทีมลงพื้นที่มอบทุนและถุงยังชีพให้เด็กผู้ด้อยโอกาส บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 และบ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต., ผอ.กองคลัง, ผอ.กองส…
มิถุนายน 09, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 10:01 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016 หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจาจรกว้าง 6 ม. ยาว 385 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,841,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแน…

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 13:57 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์ วัดมงคลสวัสดิ์ และบ้านนาทราย จำนวน 3 แห่ง  รวมราคากลางทั้งสิ้น 355,300.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดดังนี้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:55 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 143,429.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (แบบ มข.2527) บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:51 น.
ประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (แบบ มข.2527) บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:10 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
พฤศจิกายน 02, 2020

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้240
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1112
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3568
mod_vvisit_counterเดือนนี้13746
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14461
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด685111

We have: 18 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.238.199.4
 , 
วันที่ 29 ก.ย. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.