Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
มีนาคม 10, 2021

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม 2564

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
มกราคม 29, 2021

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
มกราคม 14, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่ องค์การบริห…
มกราคม 06, 2021

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุ…
ธันวาคม 21, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุเมธพรหมคุณ (คำ สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมประดิษฐ์

นายเสกสรรค์ จูมพลหล้า (นายอำเภอพิบูลย์รักษ์) เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร่วมด้วยปลัดอำเภอหัวห…
กรกฏาคม 22, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 16, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 15, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านเสรีพัฒนา หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 14, 2021

โครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดกิจกรรมโครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วน…
กรกฏาคม 14, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านนานกหงส์ หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 13, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองไผ่ หมู่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 09, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:50 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางไปวัดอัมพวนาราม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.00 บาท…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:01 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดกุดแห่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 314,000.00 บาท (สา…

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 10:01 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016 หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจาจรกว้าง 6 ม. ยาว 385 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,841,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแน…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 23:28 น.
ประมาณการก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
กุมภาพันธ์ 28, 2019

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้329
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1061
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2906
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3243
mod_vvisit_counterเดือนนี้8762
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20453
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด494759

We have: 12 guests online
IP ของคุณ: 3.215.177.171
 , 
วันที่ 18 ก.ย. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.