ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนาทรายและผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565 

เพื่อติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติฯและปรับปรุงข้อบัญญัติฯให้มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อไป

เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4221 9725

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565 (08 พ.ย. 2566)

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565
แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการเลี้ยงสุกร
ข้อมูลการเลี้ยงสุกร