การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของท้องถิ่น ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)