Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย…
กันยายน 23, 2020

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสวัสดิการสังคม อบต.นาทราย เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ…
กันยายน 22, 2020

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โด…
กันยายน 14, 2020

ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน(ฉบับเพิ่มเติม)***********…
สิงหาคม 24, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนา…
สิงหาคม 13, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น…
สิงหาคม 10, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด และแจกทรายอะเบท ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด และแจกทรายอะเบท ประจำปี 2563…
พฤษภาคม 25, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน…
มีนาคม 17, 2020

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ…
มกราคม 09, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562…
ธันวาคม 17, 2019

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย ครั้งที่ 1/2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย จัดโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย ครั้งที…
พฤศจิกายน 19, 2019

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย เพื่อพัฒนาศ…
พฤศจิกายน 05, 2019

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะและให้บริการประชาชน ตามโครงการบูรณาการหน่วย…
ตุลาคม 25, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10

วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2017 เวลา 09:11 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10 มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร สันฝายกว้าง 12 เมตร (มีสะพานข้าม) ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 538,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:50 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางไปวัดอัมพวนาราม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.00 บาท…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:01 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดกุดแห่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 314,000.00 บาท (สา…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 21:28 น.
ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
ตุลาคม 31, 2018

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 0 4221 9725 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 0 4221 9272 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 0 4221 9658 (กองช่าง, กองการศึกษา)
โทรสาร 0 4221 9725
เฟสบุ๊ค อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
อีเมล์ nasay2014@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1397
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9933
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3091
mod_vvisit_counterเดือนนี้14056
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11596
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด360466

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 18.204.42.98
 , 
วันที่ 16 ม.ค. 2021

.:: แบบประเมินผลความพึงพอใจ ::.

แบบประเมินความพึงพอใจ "การเผยแพร่ข่าวสารฯ"
ผลลัพธ์
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.