Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 25…
มกราคม 10, 2020

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562…
มกราคม 07, 2020

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบ…
มกราคม 06, 2020

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 เพื่อสรุ…
ธันวาคม 20, 2019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 11, 2019

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 03, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด และแจกทรายอะเบท ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด และแจกทรายอะเบท ประจำปี 2563…
พฤษภาคม 25, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน…
มีนาคม 17, 2020

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ…
มกราคม 09, 2020

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย ครั้งที่ 1/2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย จัดโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย ครั้งที…
พฤศจิกายน 19, 2019

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย เพื่อพัฒนาศ…
พฤศจิกายน 05, 2019

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะและให้บริการประชาชน ตามโครงการบูรณาการหน่วย…
ตุลาคม 25, 2019

โครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี…
ตุลาคม 17, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:05 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 9 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการ…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2017 เวลา 14:32 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10 โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร สันฝายกว้าง 12 เมตร (มีสะพานข้าม) ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 538,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) หมู่ที่ 1 สายทางคลองวังช้าง

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2017 เวลา 11:46 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) หมู่ที่ 1 สายทางคลองวังช้าง ขนาด 2.10 x2.10 เมตร จำนวน 5 ช่อง ความยาว 7 เมตร (ทำมุม 0 องศา) ตามแบบมาตรฐานงานทาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 744,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 11:31 น.
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 123.00 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 14:40 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
กุมภาพันธ์ 28, 2019

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 0 4221 9725 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 0 4221 9272 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 0 4221 9658 (กองช่าง, กองการศึกษา)
โทรสาร 0 4221 9725
เฟสบุ๊ค อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
อีเมล์ nasay2014@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้236
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้339
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้236
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3461
mod_vvisit_counterเดือนนี้4565
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8025
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด309039

We have: 9 guests online
IP ของคุณ: 35.172.233.215
 , 
วันที่ 10 ส.ค. 2020

.:: แบบประเมินผลความพึงพอใจ ::.

แบบประเมินความพึงพอใจ "การเผยแพร่ข่าวสารฯ"
ผลลัพธ์
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.