Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โด…
กันยายน 02, 2019

ประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่

ประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้…
กรกฏาคม 23, 2019

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  …
กรกฏาคม 10, 2019

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ.2559-2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ.2559-2562 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนก…
มิถุนายน 28, 2019

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อเป็นแผนพัฒน…
มิถุนายน 14, 2019

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 รายงานข้อมูลการเข้ารับบร…
พฤษภาคม 31, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำขยะเปียกชุมชน บ้านนานกหงส์ หมู่ 4 และบ้านเสรีพัฒนา หมู่ 5

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะเปียกตำบลนาทราย ลงพื้นที่ติด…
สิงหาคม 29, 2019

คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำขยะเปียกชุมชน บ้านดอนม่วง หมู่ 3

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะเปียกตำบลนาทราย ลงพื้นที่ติด…
สิงหาคม 28, 2019

คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำขยะเปียกชุมชน บ้านน้ำรอด หมู่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ 8

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะเปียกตำบลนาทราย ลงพื้นที่ติด…
สิงหาคม 27, 2019

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคี 4 ฝ่าย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคี 4 ฝ่าย เพื่…
สิงหาคม 27, 2019

ประชุมการรณรงค์ระบบการบริหารจัดการขยะเปียก (ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดประชุมการรณรงค์ระบบการบริหารจัดการขยะเปียก (ระหว่างเดือนสิงหาคม - กั…
สิงหาคม 21, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ในวาระที…
สิงหาคม 15, 2019

ร่วมต้อนรับนายวัฒนา พุฒิชาติ (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมต้อนรับนายวัฒนา พุฒิชาติ (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) ตามโครงการซ่…
สิงหาคม 14, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนนาเพลิน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:48 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาด 4 ช่อง ขนาด 2.10 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 6 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทราย กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 499,530.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแ…

สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:43 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดท่อ Ø 3 นิ้ว ยาว 1,268 ม. ลึก 0.30 ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 17:14 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,274,000.00 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ ๗,๑๐

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 18:03 น.
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ ๗, ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ลูกรังเสริมผิวทาง ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนพฤศจิกายน 2557

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
พฤศจิกายน 30, 2014

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 0 4221 9725 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 0 4221 9272 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 0 4221 9658 (กองช่าง, กองการศึกษา)
โทรสาร 0 4221 9725
เฟสบุ๊ค อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
อีเมล์ nasay2014@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้228
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้339
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้228
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3461
mod_vvisit_counterเดือนนี้4557
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8025
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด309031

We have: 9 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 35.172.233.215
 , 
วันที่ 10 ส.ค. 2020

.:: แบบประเมินผลความพึงพอใจ ::.

แบบประเมินความพึงพอใจ "การเผยแพร่ข่าวสารฯ"
ผลลัพธ์
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.