Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิด…
มิถุนายน 02, 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
เมษายน 28, 2021

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 เพื่อเป็น…
เมษายน 28, 2021

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64) ตามรายละเ…
เมษายน 27, 2021

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564…
เมษายน 22, 2021

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต…
เมษายน 16, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

อบต.นาทราย ร่วมกัน รพ.สต.ถ่อนนาเพลิน ร่วมกันออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับ รพ.สต.นาทราย และรพ.สต.บ้านถ่อนนาเพลิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย…
พฤษภาคม 11, 2021

ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างเส้นทางบ้านน้ำรอดถึงโนนหนามแท่ง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทอำเภอพิบ…
มีนาคม 23, 2021

อบต.นาทราย ร่วมกับส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบสังกะสีแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอพิบูลย์รักษ์ ทหาร คณะเจ…
มีนาคม 22, 2021

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดโครงการป้องกันและลดคว…
มีนาคม 16, 2021

โครงการจัดทำเวทีประชาคมแผน​พัฒนาท้องถิ่น​ พ.ศ.2566-2570

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้…
กุมภาพันธ์ 05, 2021

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (รัชกาลที่ 9)

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้า…
ธันวาคม 18, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ…
ธันวาคม 15, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:35 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,039,270.16 บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายวิทยา หาญธงชัย ถึง บ้านนายสมหมาย ไชยแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 11:59 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายวิทยา หาญธงชัย ถึง บ้านนายสมหมาย ไชยแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 323,400.00 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางนางอิด ใจไว ถึง ถนนคอนกรีตเดิมข้างวัดวารินดำรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 11:55 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางนางอิด ใจไว ถึง ถนนคอนกรีตเดิมข้างวัดวารินดำรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 431,200.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงถนนลาดยาง งบประมาณประจำปี 2559 สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016 เวลา 08:42 น.
แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงถนนลาดยาง งบประมาณประจำปี 2559 สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ระยะทางดำเนินการ 0.385 กม. ผิวทาง CS. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง CS. กว้างข้างละ 0.50 ม. คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 1,841,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลาห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ต.นาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2021 เวลา 10:12 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลาห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ต.นาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม 2564

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
มีนาคม 30, 2021

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้958
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้580
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3534
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2940
mod_vvisit_counterเดือนนี้6251
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15353
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด447509

We have: 10 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.235.173.155
 , 
วันที่ 12 มิ.ย. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.